بانک جزوات و فایل های صوتی قانون یار

قانون یار تا پیروزی با شماست


کد فایل و نام درس و  مولف تدریس

موضوع

لینک مستقیم

لینک کمکی

(کد10000)جزا

 کارگاه قانون خوانی در حیطه بحث جزا1


لینک دانلود

(کد10001)جزا

کارگاه قانون خوانی در حیطه بحث جزا2


 لینک دانلود

(کد10002)جزا

کارگاه قانون خوانی در حیطه بحث جزا3


لینک دانلود

(کد10003)جزا

کارگاه قانون خوانی در حیطه بحث جزا4


  لینک دانلود

(کد10004)اصول فقه

کارگاه قانون خوانی در حیطه بحث اصول فقه1


لینک دانلود

(کد10005)اصول فقه

کارگاه قانون خوانی در حیطه بحث اصول فقه2


لینک دانلود

(کد10006)آیین دادرسی مدنی

کارگاه قانون خوانی در حیطه بحث آیین دادرسی مدنی


لینک دانلود

(کد10007)آیین دادرسی کیفری

کارگاه قانون خوانی در حیطه بحث آیین دادرسی کیفری1


 لینک دانلود

(کد10008)آیین دادرسی کیفری

کارگاه قانون خوانی در حیطه بحث آیین دادرسی کیفری2


 لینک دانلود

(کد10009)متون فقه((با سپاس و تشکر از استاد روح الله خلجی))

متون فقه و نکاتی در مورد مبحث قضا1


لینک دانلود

(کد10010)متون فقه((با سپاس و تشکر از استاد روح الله خلجی))

متون فقه و نکاتی در مورد مبحث قضا2


لینک دانلود

(کد10011)متون فقه((با سپاس و تشکر از استاد روح الله خلجی))

متون فقه و نکاتی در مورد مبحث قضا3


لینک دانلود

(کد10012)متون فقه((با سپاس و تشکر از استاد روح الله خلجی))

متون فقه و نکاتی در مورد مبحث اجاره


لینک دانلود

(کد10013)متون فقه((با سپاس و تشکر از استاد روح الله خلجی))

متون فقه و نکاتی در مورد مبحث وکالت


لینک دانلود

(کد10014)متون فقه((با سپاس و تشکر از استاد روح الله خلجی))

متون فقه و نکاتی در مورد مبحث شهادت1


  لینک دانلود

(کد10015)متون فقه((با سپاس و تشکر از استاد روح الله خلجی))

 متون فقه و نکاتی در مورد مبحث شهادت2


لینک دانلود

(کد10016)متون فقه((با سپاس و تشکر از استاد روح الله خلجی))

متون فقه و نکاتی در مورد مبحث حجر


لینک دانلود

(کد10017)متون فقه((با سپاس و تشکر از استاد روح الله خلجی))

متون فقه و نکاتی در مورد مبحث جعاله


لینک دانلود

(کد10018)آیین دادرسی مدنی

آیین دادرسی مدنی کاربردی و نکات مهم آن1


 لینک دانلود

(کد10019)آیین دادرسی مدنی

آیین دادرسی مدنی کاربردی و نکات مهم آن2


 لینک دانلود

(کد10020)آیین دادرسی مدنی

آیین دادرسی مدنی کاربردی و نکات مهم آن3


  لینک دانلود

(کد10021)آیین دادرسی مدنی

آیین دادرسی مدنی کاربردی و نکات مهم آن4


 لینک دانلود

(کد10022)آیین دادرسی کیفری

آیین دادرسی کیفری کاربردی و نکات مهم آن


لینک دانلود

(کد10023)جزا

نشست مقاله خوانی با موضوع سقط جنین در بارداری ناشی از زنای به عنف
لینک دانلود

(کد10024)جزا((با تشکر فراوان از آقای علی صابری))

فایل صوتی جایگاه دیه در تعیین خسارت


لینک دانلود

(کد10025)متون فقه

مباحثی در مورد بحث شهادت


لینک دانلود

(کد10026)جزا

تشریح و تفسیر اندیشه ها و اصول حقوق جزا


لینک دانلود

 (کد10027)اصول فقه

اقسام حقیقت ومجاز و تعریف آنها 


دریافت 

(کد10028)مدنی

تعریف و تفسیر بحث فضولی 


دریافت

 (کد10029)تجارت

تعریف و تفسیر بحث برات 


دریافت

(کد10030)مدنی

 موضوع صلح و اثرات آن.قسمت الف


 لینک دانلود

 (کد10031)مدنی

 موضوع صلح و اثرات آن.قسمت ب


 قسمت دوم 

 (کد10032)ترفندهای حقوقی

قسمت اول ترفند های حقوقی 


 قسمت اول

 (کد10033)ترفندهای حقوقی 

قسمت دوم ترفند های حقوقی  


  قسمت دوم 

(کد10034)جزا

مبحث خیانت در امانت و صور آن 


دریافت

 (کد10035)مدنی

مبحث مهم و کاربردی مدنی.قسمت اول 


قسمت اول

 (کد10036)مدنی

مبحث مهم و کاربردی مدنی.قسمت دوم


قسمت دوم 

 (کد10037)آیین دادرسی مدنی

۲۵فایل کلیه مباحث این قانون و نکات مهم آن در چندین فایل به صورت زیپ قسمت اول


قسمت اول 

 (کد10038)آیین دادرسی مدنی

۱۵فایل کلیه مباحث این قانون و نکات مهم آن در چندین فایل به صورت زیپ قسمت دوم


قسمت دوم 

(کد10039)تجارت 

۱۶فایل طبقه بندی مواد قانون تجارت و نکته گویی حاشیه های بعضی از این مواد.قسمت ۱ 


قسمت اول 

(کد10040)تجارت 

۱۱۹فایل طبقه بندی مواد قانون تجارت و نکته گویی حاشیه های بعضی از این مواد.قسمت ۲ 


 قسمت دوم

(کد10041)تجارت 

۷۲ فایل طبقه بندی مواد قانون تجارت ونکته گویی حاشیه های بعضی ازاین مواد.قسمت ۳


قسمت سوم 

(کد10042)زبان انگلیسی

بخش اول آموزش زبان انگلیسی نصرت((ناشر اولیه فایل ها بهنام اسدی))مدیر وب قانون یار


 لینک دانلود 

(کد10043)زبان انگلیسی 

بخش دوم آموزش زبان انگلیسی نصرت((ناشر اولیه فایل ها بهنام اسدی))مدیر وب قانون یار


 لینک دانلود 

(کد10044)زبان انگلیسی 

بخش سوم آموزش زبان انگلیسی نصرت((ناشر اولیه فایل ها بهنام اسدی))مدیر وب قانون یار


 لینک دانلود 

(کد10045)زبان انگلیسی 

بخش چهارم آموزش زبان انگلیسی نصرت((ناشر اولیه فایل ها بهنام اسدی))مدیر وب قانون یار


 لینک دانلود 

(کد10046)زبان انگلیسی 

بخش پنجم آموزش زبان انگلیسی نصرت((ناشر اولیه فایل ها بهنام اسدی))مدیر وب قانون یار


 لینک دانلود 

(کد10047)زبان انگلیسی 

بخش ششم آموزش زبان انگلیسی نصرت((ناشر اولیه فایل ها بهنام اسدی))مدیر وب قانون یار


  لینک دانلود 

(کد10048)زبان انگلیسی

بخش هفتم آموزش زبان انگلیسی نصرت((ناشر اولیه فایل ها بهنام اسدی))مدیر وب قانون یار


 لینک دانلود

(کد10049)زبان انگلیسی 

بخش هشتم آموزش زبان انگلیسی نصرت((ناشر اولیه فایل ها بهنام اسدی))مدیر وب قانون یار


  لینک دانلود 

(کد10050)زبان انگلیسی 

بخش نهم آموزش زبان انگلیسی نصرت((ناشر اولیه فایل ها بهنام اسدی))مدیر وب قانون یار


 لینک دانلود 

(کد10051)زبان انگلیسی 

بخش دهم آموزش زبان انگلیسی نصرت((ناشر اولیه فایل ها بهنام اسدی)) مدیر وب قانون یار 


 لینک دانلود 

(کد۱10052)زبان انگلیسی 

بخش یازدهم آموزش زبان انگلیسی نصرت((ناشر اولیه فایل ها بهنام اسدی))مدیر وب قانون یار 


 لینک دانلود 

(کد10053)زبان انگلیسی 

بخش دوازدهم آموزش زبان انگلیسی نصرت((ناشر اولیه فایل ها بهنام اسدی))مدیر وب قانون یار 


 لینک دانلود 

(کد10054)زبان انگلیسی

بخش سیزدهم آموزش زبان انگلیسی نصرت((ناشر اولیه فایل ها بهنام اسدی))مدیر وب قانون یار 


 لینک دانلود 

(کد10055)زبان انگلیسی 

بخش چهاردهم آموزش زبان انگلیسی نصرت((ناشر اولیه فایل ها بهنام اسدی))مدیر وب قانون یار 


 لینک دانلود 

(کد10056)زبان انگلیسی 

بخش پانزدهم آموزش زبان انگلیسی نصرت((ناشر اولیه فایل ها بهنام اسدی))مدیر وب قانون یار 


 لینک دانلود 

(کد10057)زبان انگلیسی 

بخش شانزدهم آموزش زبان انگلیسی نصرت((ناشر اولیه فایل ها بهنام اسدی))مدیر وب قانون یار 


 لینک دانلود 

(کد10058)زبان انگلیسی 

بخش هیفدهم آموزش زبان انگلیسی نصرت((ناشر اولیه فایل ها بهنام اسدی))مدیر وب قانون یار 


 لینک دانلود 

(کد10059)زبان انگلیسی 

بخش هیجدهم آموزش زبان انگلیسی نصرت((ناشر اولیه فایل ها بهنام اسدی))مدیر وب قانون یار 


 لینک دانلود 

(کد10060)زبان انگلیسی 

بخش نوزدهم آموزش زبان انگلیسی نصرت((ناشر اولیه فایل ها بهنام اسدی))مدیر وب قانون یار 


 لینک دانلود 

 (کد10061)جزا

جمع بندی حقوق جزای عمومی و نکات مهم آن 


  لینک دانلود 

 (کد10062)جزا

مباحثی در مورد قصاص عضو قصاص نفس


 لینک دانلود

 (کد10063)مشاوره(( موسسه پر افتخار دور اندیشان))

چگونه درس بخوانیم و برنامه ریزی کنیم.آخرین سخنان برای آمادگی آزمون


 لینک دانلود

 (کد10064)قوانین خاص

قانون اقدامات تامینی و تربیتی 


لینک دانلود 

  (کد10065)قوانین خاص

نکات مهم قانون اجرای احکام مدنی۱


لینک دانلود 

 (کد10066)قوانین خاص 

نکات مهم قانون اجرای احکام مدنی۲


لینک دانلود 

 (کد10067)قوانین خاص 

نکته گویی و کارگاه قانون خوانی قانون نظارت بر رفتار قضات


لینک دانلود 

  (کد10068)قوانین خاص 

نکته گویی و کارگاه قانون خوانی قانون شورای حل اختلاف


لینک دانلود 

  (کد10069)قوانین خاص 

نکته گویی و کارگاه قانون خوانی قانون جرایم نیروهای مسلح 


لینک دانلود 

  (کد10070)قوانین خاص 

نکته گویی و کارگاه قانون خوانی حقوق شهروندی 


لینک دانلود 

  (کد10071)قوانین خاص 

نکته گویی و کارگاه قانون خوانی در مورد بحث تعیین قیم اتفاقی 


لینک دانلود 

  (کد10072)قوانین خاص 

 نکته گویی و کارگاه قانون خوانی  دیوان عدالت اداری 


لینک دانلود

  (کد10073)قوانین خاص 

نکته گویی و کارگاه قانون خوانی در مورد جرائم رایانه ای 


لینک دانلود 

 (کد10074)امور حسبی((با سپاس از استاد مهدی صیادی))

۴ فایل کارگاه قانون خوانی و نکات مهم این قانون مهم 


لینک دانلود

 (کد10075)آیین دادرسی مدنی((با تقدیر و سپاس از استاد گلستانی ))

۱۰فایل صوتی و کلیدی مجموعه کارگاه قانون خوانی


لینک دانلود 

 (کد10076)آیین دادرسی کیفری

مواد ۱۵ الی ۲۱ آیین دارسی کیفری 

لینک دانلود 

 (کد10077)همایش وکالت((با سپاس از استاد مهدی صیادی))

 فایل صوتی همایش آزمون وکالت استاد صیادی


لینک دانلود 

(کد10078)جزا

بخش بندی بعضی از جرایم قانون مجازات اسلامی به صورت تفکیکی

لینک دانلود 

 (کد10079)جزا

تفسیر مواد ۴۹۸ و ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی


لینک دانلود 

 (کد10080)مدنی((با تقدیر و سپاس فراوان از خانم علی بخشی))

۱۰ فایل صوتی از قانون مدنی از سری فایل های کارگاه قانون خوانی 


لینک دانلود 

 (کد10081)مشاوره  وکالت

رادیو حقوق و همایش موسسه طرح نوین و مصاحبه با نفرات برتر آزمون وکالت 

لینک دانلود 

(کد10082)تجارت ((با تقدیر و تشکر فراوان از خانم چمن خواه))

۲۰ فایل از مواد قانون تجارت از سری فایل های کارگاه قانون خوانی 


 لینک دانلود

 (کد10083)قانون خاص((با تقدیر و تشکر فراوان از دکتر عباس کریمی ))

فایل صوتی قانون پیش فروش ساختمان 


لینک دانلود 

 (کد10084)آیین دادرسی مدنی

نکاتی در حیطه آیین دادرسی مدنی در مورد موضوع فسخ قرار


لینک دانلود 

(کد10085)آیین دادرسی مدنی

بررسی صلاحیت دادگاه و رسیدگی به دعوا 

لینک دانلود 

(کد10086)آیین دادرسی مدنی

ذکر نکاتی در مورد دادرس و موارد رفع دادرس 

 لینک دانلود

(کد10087)آیین دادرسی مدنی

دستور موقت چیست و ذکر نکاتی حواشی این بحث کلیدی

لینک دانلود 

(کد10088)آیین دادرسی مدنی

تامین خواسته و توضیحاتی پیرامون این بحث


لینک دانلود 

(کد10089)آیین دادرسی کیفری

بحث مهم جهت سقوط دعوای عمومی 

لینک دانلود 

 (کد10090)قانون خاص

 قانون تشکیل شرکت های سهامی زراعی

لینک دانلود 

 (کد10091)قواعد فقه

آیا اصل عدم حجیت ظن است؟ 


لینک دانلود 

 (کد10092)متون فقه

متون فقه در مورد قصاص و شرایط اجرای  آن 


لینک دانلود 

 (کد10093)مدنی

 محصولات و نمائات اصله یا حبه


لینک دانلود 

(کد10094)متون حقوقی 

 نکاتی در مورد اصطلاحات و لغات متون حقوقی

لینک دانلود 

 (کد10095)آیین دارسی کیفری

روش های مختلف و مهم آیین  دادرسی کیفری 


لینک دانلود 

 (کد10096)تجارت

تعریف شرکت نسبی(مواد ۱۸۳ تا ۱۸۹)


لینک دانلود 

 (کد10097)آیین دادرسی مدنی

کارگاه قانون خوانی مواد ۱ تا ۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی  


لینک دانلود 

 (کد10098)آیین دادرسی مدنی

قسمت اول فایل های صوتی کارگاه قانون خوانی در بحث آیین دادرسی مدنی


لینک دانلود

(کد10099)آیین دادرسی مدنی

قسمت دوم فایل های صوتی کارگاه قانون خوانی در بحث آیین دادرسی مدنی


لینک دانلود

(کد10100)آیین دادرسی مدنی

قسمت سوم فایل های صوتی کارگاه قانون خوانی در بحث آیین دادرسی مدنی


لینک دانلود

(کد10101)آیین دادرسی مدنی

قسمت چهارم فایل های صوتی کارگاه قانون خوانی در بحث آیین دادرسی مدنی


لینک دانلود

 (کد10102)قانون خاص

تفسیر و توضیح قانون مسئولیت مدنی که منبع مهم طرح سوال در آزمون ها نیز می باشد


لینک دانلود

(کد10103)جزا

تفسیر ماده ۱ الی ۲۱ قانون مجازات اسلامی


لینک دانلود

(کد10104)مدنی

تفسیر و توضیح ماده ۱۸۳ الی ۲۰۹ قانون مدنی


لینک دانلود

 (کد10105)کیفری((دکتر علیرضا دیهیم))

بی کیفری و مصونیت کیفری بین المللی در محاکم ملی


لینک دانلود

(کد10106)کیفری((دکتر سید حسین میرمحمد صادقی))

دادگاه کیفری بین‌المللی و مقابله با بی‌کیفری


لینک دانلود

(کد10107)کیفری((دکتر باقر شاملو))

دیوان کیفری بین المللی از جهانی سازی تا جهانی شدن


لینک دانلود

(کد10108)مدنی((فایل های صوتی صدای قانون))

کلیات درس مدنی از ماده اول به صورت طبقه بندی شده و جزء به جزء قسمت اول


لینک دانلود

(کد10109)مدنی((فایل های صوتی صدای قانون))

کلیات درس مدنی از ماده اول به صورت طبقه بندی شده و جزء به جزء قسمت دوم


لینک دانلود

(کد10110)مدنی((فایل های صوتی صدای قانون))

کلیات درس مدنی از ماده اول به صورت طبقه بندی شده و جزء به جزء قسمت سوم


لینک دانلود

(کد10111)مدنی((فایل های صوتی صدای قانون))

کلیات درس مدنی از ماده اول به صورت طبقه بندی شده و جزء به جزء قسمت چهارم


 لینک دانلود

(کد10112)مدنی((فایل های صوتی صدای قانون))

کلیات درس مدنی از ماده اول به صورت طبقه بندی شده و جزء به جزء قسمت پنجم


لینک دانلود

(کد10113)داوطلبان آزمون حقوق((با سپاس و تقدیر از استاد احمد حلت ))

 فایل صوتی مهم و کاربردی که باید قبل از آزمون گوش دهید


 لینک دانلود

(کد10114)ترفند های حقوقی

قسمت ۳ و ۴ فایل صوتی ترفندهای حقوقی


لینک دانلود

(کد10115)ترفند های حقوقی

قسمت ۵ و ۶ فایل صوتی ترفندهای حقوقی 


لینک دانلود

(کد10116)آیین دادرسی کیفری

تفسیر مواد ۹ الی ۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری


لینک دانلود

(کد10117)جزا

ادامه مبحث جعل و تفسیر و تعریف این جرم

لینک دانلود

(کد10118)اصول فقه((با سپاس و تشکر  از استاد روح الله خلجی))

فایل های صوتی طبقه بندی شده قسمت الف در بحث اصول فقه


لینک دانلود

(کد10119)اصول فقه((با سپاس و تشکر  از استاد روح الله خلجی))

فایل های صوتی طبقه بندی شده قسمت ب در بحث اصول فقه


لینک دانلود

(کد10120)اصول فقه((با سپاس و تشکر  از استاد روح الله خلجی))

فایل های صوتی طبقه بندی شده قسمت ج در بحث اصول فقه


لینک دانلود

(کد10121)اصول فقه((با سپاس و تشکر از دکتر شهبازی))

فایل های صوتی دسته بندی شده قسمت الف در بحث اصول فقه


لینک دانلود

(کد10122)اصول فقه((با سپاس و تشکر از دکتر شهبازی))

فایل های صوتی دسته بندی شده قسمت ۱ در بحث اصول فقه


لینک دانلود

(کد10123)اصول فقه((با سپاس و تشکر از دکتر شهبازی))

فایل های صوتی دسته بندی شده قسمت ۲ در بحث اصول فقه


لینک دانلود

(کد10124)اصول فقه((با سپاس و تشکر از دکتر شهبازی))

فایل های صوتی دسته بندی شده قسمت ۳ در بحث اصول فقه


لینک دانلود

(کد10125)اصول فقه((با سپاس و تشکر از دکتر شهبازی))

فایل های صوتی دسته بندی شده قسمت ۴ در بحث اصول فقه


لینک دانلود

(کد10126)اصول فقه((با سپاس و تشکر از دکتر شهبازی))

فایل های صوتی دسته بندی شده قسمت ۵ در بحث اصول فقه


لینک دانلود 

(کد10127)اصول فقه((با سپاس و تشکر از دکتر شهبازی))

فایل های صوتی دسته بندی شده قسمت ۶ در بحث اصول فقه


لینک دانلود

(کد10128)اصول فقه((با سپاس و تشکر از دکتر شهبازی))

فایل های صوتی دسته بندی شده قسمت ۷ در بحث اصول فقه


لینک دانلود

(کد10129)اصول فقه((با سپاس و تشکر از دکتر شهبازی))

فایل های صوتی دسته بندی شده قسمت ۸ در بحث اصول فقه


لینک دانلود

(کد10130)اصول فقه((با سپاس و تشکر از دکتر شهبازی))

فایل های صوتی دسته بندی شده قسمت ۹ در بحث اصول فقه


لینک دانلود

(کد10131)اصول فقه((با سپاس و تشکر از دکتر شهبازی))

فایل های صوتی دسته بندی شده قسمت ۱۰ در بحث اصول فقه


لینک دانلود

(کد10132)اصول فقه((با سپاس و تشکر از دکتر شهبازی))

فایل های صوتی دسته بندی شده قسمت ۱۱ در بحث اصول فقه


لینک دانلود

(کد10133)قانون خاص

قسمت اول فایل های صوتی قانون خانواده و ازدواج و طلاق


لینک دانلود

(کد10134)قانون خاص

قسمت دوم فایل های صوتی قانون خانواده و ازدواج و طلاق


لینک دانلود

(کد10135)قانون خاص

قسمت سوم فایل های صوتی قانون خانواده و ازدواج و طلاق


لینک دانلود

(کد10136)قانون خاص

قسمت چهارم فایل های صوتی قانون خانواده و ازدواج و طلاق


لینک دانلود

(کد10137)قانون خاص

قسمت پنجم فایل های صوتی قانون خانواده و ازدواج و طلاق


لینک دانلود

توجه کنید

به علت محدودیت فضای این صفحه برای دریافت ادامه فایل های صوتی به روی گزینه روبرو کلیک کنید

-------

کلیک کنید


برچسب‌ها: از خواندن کتب خسته شده اید, با گوش دادن ادامه دهید
+ نوشته شده در  دوشنبه یکم آبان ۱۳۹۱ساعت ۲۱:۵۴ بعد از ظهر  توسط بهنام اسدی  |